Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Σε κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης την ευθύνη για το συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και αξιολόγησης έχει η οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας).
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται µε απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύµατος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητές της.
Της  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας προεδρεύει ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύµατος (άρθρο 2 του Ν. 3374/2005).
Η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

A. Σε επίπεδο Ιδρύµατος η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι ειδικότερα υπεύθυνη:

(1) Για την ανά διετία σύνταξη  Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά µε τη λειτουργία του οικείου Ιδρύµατος.

Η Εσωτερική αυτή Έκθεση του Ιδρύµατος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλουν στη  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας τα επιµέρους Τµήµατα και Σχολές του Ιδρύµατος (Νόμος 3374/2005, άρθρο 2 §5). Η Εσωτερική Έκθεση της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας υποβάλλεται στη Διοίκηση του οικείου Ιδρύµατος, προκειμένου το Ίδρυμα να λάβει γνώση και να εισηγηθεί σχετικά.

(2) Για την περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος.

Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και, εφόσον πρόκειται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύµατος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π.,  προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων (Ν. 3374/2005, άρθρο 5 §4). Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούµενης αξιολόγησης.

Επίσης, η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

(3) Μεριµνά για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, το συντονισµό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.


B. Σε επίπεδο ακαδηµαϊκών µονάδων (Τµηµάτων ή Σχολών) η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας  έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό κυρίως ρόλο. Συγκεκριµένα :

(1) Είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. ανά τετραετία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων του οικείου Ιδρύµατος, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησηςκάθε µονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων(Ν. 3374/2005, άρθρο 5 §2).

(2) Παρέχει στις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε είδους υποστήριξη, συµβουλευτική ή και τεχνική, για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό και τη διαφανή λειτουργία των θεσµών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.

espa logo