Πληροφορίες

  

Σε κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης την ευθύνη για το συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και αξιολόγησης έχει η οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται µε απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύµατος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητές της.
Της ΜΟ.ΔΙ.Π. προεδρεύει ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύµατος (άρθρο 2 του Ν. 3374/2005).

espa logo

Copyright © 2014  ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων