Το έργο και οι Δράσεις του

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις υλοποίησης του έργου και τα παραδοτέα αυτών.

-  ΠΕ 1: Διοίκηση - Διαχείριση, Οργάνωση και Παρακολούθηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ

 Παραδοτέα:

 1. Μελέτη Οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης ΜΟΔΙΠ
 2. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Πράξης (Project Management)

 

-  ΠΕ 2: Προσέγγιση της Πράξης – Μεθοδολογία, Μελέτη Σκοπιμότητας

Παραδοτέα:

 1. Έκθεση με τη μεθοδολογίας Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας της Πράξης, Διαδικασιών και Εργαλείων Παρακολούθησης Πράξης – Δρομολόγησή τους
 2. Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών & λοιπών Μονάδων του ΤΕΙ ιονίων Νήσων.
 3. Αναλυτική περιγραφή κριτηρίων & δεικτών ΜΟΔΙΠ& σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.
 4. Σχεδίαση πρότυπου συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας.
 5. Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας.
 6. Έλεγχος και Αξιολόγηση του πρότυπου συστήματος
 7. Έκθεση καταγραφής σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.
 8. Ανάλυση και Σχεδίαση ΠΣ
 9. Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Συντήρηση ΠΣ
 10. Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Συντήρηση PORTAL
 11. Αξιολόγηση του «ΠΣ του Γραφείου ΜΟΔΙΠ» - Μηχανισμός Αναδράσεως - Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «ΠΣ του Γραφείου ΜΟΔΙΠ»
 12. Κεντρική συλλογή στοιχείων αξιολόγησης
 13. Παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων
 14. Έκθεση Αξιολόγησης
 15. Κεντρική συλλογή στοιχείων αξιολόγησης
 16. Κεντρική στατιστική επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων
 17. Παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων
 18. Διεξαγωγή ερευνών / μελετών ποιότητας και διασύνδεσης με φορείς και αποφοίτους
 19. Αποκωδικοποίηση Ετήσιων Εκθέσεων ακαδημαϊκών μονάδων
 20. Εξαγωγή συμπερασμάτων και επαναδιαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού
 21. Υποδείξεις στοχευμένων πολιτικών για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποδοτικότερη αυτοδιοίκηση των ακαδημαϊκών μονάδων και του ιδρύματος
 22. Προσέγγιση Αξιολόγησης Πράξης Γενική Προσέγγιση Συστήματος Αξιολόγησης, Διάρθρωση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης της Αξιολόγησης
 23. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση / Ερωτηματολόγια
 24. Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «Γραφείου ΜΟΔΙΠ»
 25. Διοργάνωση Ημερίδας τελικού απολογισμού έργου- Συμμετοχή σε συνέδρια
 26. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Πράξης στην ιστοσελίδα

 

ΠΕ 3: Προσέγγιση του σκοπού – Στρατηγική της πράξης

Παραδοτέα:  

 1. Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών & λοιπών Μονάδων του ΤΕΙ ιονίων Νήσων.
 2. Αναλυτική περιγραφή κριτηρίων & δεικτών ΜΟΔΙΠ& σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.

  

ΠΕ 4: Σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος

Παραδοτέα: 

 1. Σχεδίαση πρότυπου συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας.
 2. Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας.
 3. Έλεγχος και Αξιολόγηση του πρότυπου συστήματος 

 

 ΠΕ 5: Εφαρμογή του «Πρότυπου Συστήματος Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Μονάδας»

Παραδοτέα:  

 1. Έκθεση καταγραφής σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.

 

 ΠΕ 6: Σχεδίαση, Οργάνωση, Υλοποίηση, Υποστήριξη και Έλεγχος του ΠΣ του Γραφείου ΜΟΔΙΠ

Παραδοτέα:  

 1. Ανάλυση και Σχεδίαση ΠΣ
 2. Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Συντήρηση ΠΣ
 3. Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Συντήρηση PORTAL
 4. Αξιολόγηση του «ΠΣ του Γραφείου ΜΟΔΙΠ» - Μηχανισμός Αναδράσεως - Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «ΠΣ του Γραφείου ΜΟΔΙΠ»

  

ΠΕ 7: Υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων

Παραδοτέα: 

 1. Κεντρική συλλογή στοιχείων αξιολόγησης
 2. Παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων
 3. Έκθεση Αξιολόγησης 

 

ΠΕ 8: Υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης κεντρικών μονάδων και υπηρεσιών ιδρύματος

Παραδοτέα: 

 1. Κεντρική συλλογή στοιχείων αξιολόγησης
 2. Κεντρική στατιστική επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων
 3. Παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων
 4. Διεξαγωγή ερευνών / μελετών ποιότητας και διασύνδεσης με φορείς και αποφοίτους

  

ΠΕ 9: Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης

 Παραδοτέα: 

 1. Αποκωδικοποίηση Ετήσιων Εκθέσεων ακαδημαϊκών μονάδων
 2. Εξαγωγή συμπερασμάτων και επαναδιαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού
 3. Υποδείξεις στοχευμένων πολιτικών για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποδοτικότερη αυτοδιοίκηση των ακαδημαϊκών μονάδων και του ιδρύματος

 

ΠΕ 10: Αξιολόγηση Πράξης «ΜΟΔΙΠ»

Παραδοτέα: 

 1. Προσέγγιση Αξιολόγησης Πράξης Γενική Προσέγγιση Συστήματος Αξιολόγησης, Διάρθρωση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης της Αξιολόγησης
 2. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση / Ερωτηματολόγια
 3. Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «Γραφείου ΜΟΔΙΠ»

 ΠΕ11: Λήξη Πράξης – Προβολή και Δημοσιότητα Πράξης

 Παραδοτέα: 

 1. Διοργάνωση Ημερίδας τελικού απολογισμού έργου- Συμμετοχή σε συνέδρια
 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Πράξης στην ιστοσελίδα

 

espa logo

Copyright © 2014  ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων